top of page
Arena-1-552KB.jpg
cherep.png

 VARAUSEHDOT

TÄÄLTÄ LÖYDÄT LISÄTIETOA VARAUKSEN EHDOISTA

Kerava Areena Oy noudattaa kuluttaja-asiamiehen suosituksia sopimusehdoiksi soveltuvin osin elämystapahtumien järjestämisessä.

1. Soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan elämystapahtumaa koskevaan sopimukseen, kun yrittäjä tarjoaa yksityiselle asiakkaalle taikka kahden tai useamman asiakkaan ryhmälle elämyspalveluja. Ehtoja sovelletaan myös soveltuvin osin, kun elämyspalveluja tarjotaan toisille yrityksille tai yhteisöille.

2. Määritelmä

Tässä yhteydessä "Kerava Areenan elämys- ja kokouspalveluilla" tarkoitetaan järjestettyjä tilaisuuksia ja tapahtumia sekä ruokailu-, juhla- ja kokousjärjestelyitä, jotka on suunnattu sekä yksityisille että yrityksille. Näihin palveluihin sisältyy monipuolista ajanvietettä ja harrastusmahdollisuuksia, kuten ampumaradat, erilaiset kilpailut ja tiimityöskentely, vaihtuvat aktiviteetit, airsoft, nerf- ja laserpelitapahtumat, erilaiset koulutukset ja vastaavat sekä niihin liittyvää opastusta ja ohjausta.

3. Sopimuksen syntyminen

Sopimuksen muodostuminen ja näiden ehtojen sitovuus astuvat voimaan, kun osapuolet ovat yksimielisiä tapahtuman järjestämisestä, oli se sitten tapahtunut tarjouksen hyväksymisen tai jonkin muun sopimuksen kautta, kuten sähköpostitse tehty sopimus. Tärkeintä on, että hyväksyntä voidaan selkeästi päätellä kirjeenvaihdosta, joka liittyy tähän tapahtumaan.

4. Maksuehdot

Kaupan solmiminen tapahtuu, kun asiakas antaa suullisen tai kirjallisen vahvistuksen ilmoittaen tulevansa. Maksu elämystapahtumasta suoritetaan joko tapahtuman alkaessa tai välittömästi sen päätyttyä.

Kerava Areena Oy pidättää itselleen oikeuden veloittaa asiakkaalta myös varausmaksua, joka myöhemmin hyvitetään tapahtuman lopulliseen hintaan. Varausmaksu tulee suorittaa sovittuun päivämäärään mennessä, ja asiakkaan on esitettävä maksukuitin tai muun vastaavan tositteen ennen palvelun käyttöä.

Jos asiakas tekee varauksen system.airsoft-arena.fi -sivuston kautta, hänellä on mahdollisuus maksaa koko tapahtuma kortilla tai pankkisiirrolla ennen tapahtuman järjestämistä. Mikäli asiakas ei noudata maksuehtoja, yrittäjällä on oikeus katsoa varaus peruutetuksi ja sopimus puretuksi. Tämä ei kuitenkaan vapauta asiakasta maksuvelvollisuudestaan.

Yrittäjä voi erikseen hyväksyä maksuehdot, jotka poikkeavat suositelluista. Tällöin nämä erityisehdot tulee selkeästi ilmoittaa asiakkaalle. Vaikka maksuehdot ovat lievemmät, asiakkaan maksuvelvollisuus säilyy ennallaan peruutustilanteissa.

5. Asiakkaan mahdollisuus sopimuksen purkamiseen

Mikäli asiakas äkillisesti sairastuu vakavasti tai joutuu vakavaan onnettomuuteen, hänellä on mahdollisuus peruuttaa sopimus ja saada takaisin palvelumaksu, vähennettynä aiemmin ilmoitetuilla toimituskuluilla. Tässä tilanteessa maksuja ei kuitenkaan palauteta, mikäli palvelun suorittaminen on jo käynnistynyt.

Asiakkaan on ilmoitettava esteestä välittömästi. Vakavan sairauden tai tapaturman on oltava perusteltu lääkärintodistuksella, kun Kerava Areena Oy sitä pyytää.

Asiakkaan oikeus purkaa sopimus ilman erityistä syytä, viimeistään 14 päivää ennen palvelun alkamista ilman kuluja; myöhemmin kuin 14 päivää, mutta viimeistään 48 tuntia ennen palvelun alkamista maksamalla varausmaksun tai 50% palvelun kokonaishinnasta, edellä mainituista suuremman mukaan. Jos sopimus peruutetaan myöhemmin tai asiakas ei ilmoita peruutuksesta ennen palvelun alkamista, yrittäjällä on oikeus veloittaa koko palvelun hinta.

Asiakkaalla on lisäksi mahdollisuus siirtää tapahtuma toiseen ajankohtaan 48 tuntia - 14 päivää ennen alkuperäistä päivää ilman lisäkuluja. Tätä siirtoa voi kuitenkin tehdä vain kerran, ja se on voimassa enintään kolme kuukautta alkuperäisestä päivästä. Jos siirretty tapahtuma peruutetaan myöhemmin, asiakkaalta veloitetaan varausmaksu tai 50% palvelun kokonaishinnasta, mikäli peruutus tehdään viimeistään 48 tuntia ennen tapahtuman alkua.

Asiakkaan on aina ilmoitettava siitä, ettei hän käytä palvelua tai käyttää oleellisesti sovittua vähemmän, esimerkiksi henkilömäärä tai kestoaika muuttuvat sovitusta. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai muutoin olosuhteet huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla yrittäjän ilmoittamaan osoitteeseen. Sopimus katsotaan peruutetuksi tai muutetuksi vasta, kun yrittäjä on vastaanottanut asiakkaan ilmoituksen. Mikäli asiakas pystyy osoittamaan, että ilmoitus on tehty oikeaan osoitteeseen ja oikeaan aikaan, ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi sillä hetkellä, jona se olisi säännönmukaisesti pitänyt saapua yrittäjälle, vaikka ilmoitus saapuisi myöhässä tai ei perille.

Jos yrittäjä onnistuu myymään saman palvelun kolmannelle osapuolelle, hän on velvollinen palauttamaan asiakkaalle sen osan palvelumaksusta, joka on saatu kolmannelta osapuolelta. Yrittäjällä on kuitenkin oikeus vähentää palautettavasta määrästä aiemmin ilmoitetut toimituskulut.

6. Yrittäjän oikeus purkaa sopimus

Yrittäjällä on oikeus peruuttaa sopimus tai lykätä palvelun suorittamista, jos ennakoimaton voimakas este ilmenee, kuten äkillinen ylivoimainen luonnonkatastrofi, viranomaisten kiireellinen toimenpide, odottamaton lakko, odottamaton työntekijän sairastuminen tai muu ennakoimaton ja yrittäjän toimenpiteistä riippumaton tilanne, joka estää tai vaikeuttaa merkittävästi palvelun suorittamista. Jos sopimus peruutetaan, asiakkaalle palautetaan koko maksettu hinta, ja jos palvelun suorittamista lykätään, asiakkaan maksettua hinta vastaa toteuttamatonta osaa.

Jos asiakas on tehnyt varauksen varausjärjestelmän kautta (esim. system.airsoft-arena.fi), yrittäjällä on oikeus peruuttaa sopimus, jos varauksen tekniset ongelmat tai virheet aiheuttavat tapahtuman peruuntumisen tai jos varattavien tuotteiden määrä on osoittautunut virheelliseksi.

Yrittäjän on ilmoitettava asiakkaalle välittömästi, mikäli palvelun tarjoaminen estyy esteen vuoksi.

7. Vastuu sopimuksen noudattamisesta

Yrittäjä vastaa siitä, että asiakas saa sopimuksen mukaiset palvelut sellaisena kuin ne on markkinoitu tai sellaisena kuin kunkin varauksen osalta on erikseen sovittu.

8. Osapuolten vastuu ja korvaukset

Asiakkaalla on oikeus saada korvaus vahingosta, jonka yrittäjän suorittama palvelu on hänelle aiheuttanut, mikäli virhe tai vahinko johtuu yrittäjän tai hänen avukseen palkkaamansa muun ammattilaisen huolimattomuudesta. Korvattavia vahinkoja voivat olla esimerkiksi ylimääräiset kulut ja aiheettomat menot, jotka ovat seurausta virheestä.

Yrittäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota yrittäjä tai hänen avukseen palkkaamansa ammattilainen ei ole voinut estää asianmukaisilla toimenpiteillä. Yrittäjän on ilmoitettava asiakkaalle välittömästi esteestä ja pyrittävä minimoimaan asiakkaan kärsimä vahinko mahdollisimman hyvin.

Asiakkaan on noudatettava yrittäjän antamia ohjeita ja määräyksiä palvelun käytössä, ja hän on vastuussa kaikista vahingoista, joita hän voi aiheuttaa yrittäjälle tai kolmansille osapuolille.

Asiakas on velvollinen huolehtimaan siitä, että hänellä on palvelun käyttämisen edellyttämät voimassaolevat asiakirjat, kuten passi, viisumi, sekä vakuutusturva, jonka hän katsoo tarvitsevansa.

Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai hyödyntää niitä vain osittain, hänellä ei ole oikeutta hinnanalennukseen tai maksun palautukseen tältä perusteella.

9. Huomautukset ja riitojen selvittäminen

Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa yrittäjälle tai tämän edustajalle mahdollisista havaitsemistaan puutteista, jotka voidaan korjata palvelun käytön aikana. Muut huomautukset, jotka eivät ole korjattavissa palvelun aikana, ja korvausvaatimukset on esitettävä kirjallisesti yrittäjälle viimeistään kuukauden kuluessa palvelun päättymisestä.

Jos asiakas ja yrittäjä eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakkaalla on mahdollisuus saattaa riita kuluttajavalituslautakunnan ratkaistavaksi. Jos riita-asia viedään oikeuteen, se käsitellään asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa tai ulkomaisten asiakkaiden osalta Helsingin käräjäoikeudessa.

Yrityskohtainen informaatio Kerava Areena Oy

Kerava Areena:n järjestämissä tapahtumissa asiakkaalla on oltava oma vakuutus yrityksen kautta oma vapaa-ajan vakuutus. Vastuuvakuutuksemme (Kerava Areena:n työntekijöiden osalta) kattaa sellaiset tilanteet, joissa asiakasta on selkeästi laiminlyöty jättämällä kertomatta esim. Turvallisuusseikoista.

  • Kun asiakas saapuu elämystapahtumaan, Kerava Areena veloittaa alkuperäisesti ilmoitetun henkilömäärän mukaisesti, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

  • Ellei toisin mainita, Areenan palvelujen toimituskulut lasketaan 25% tuotteen tai tapahtuman loppuhinnasta.

  • Asiakas kantaa henkilökohtaista vastuutaan siitä, että Kerava Areenan tarjoaa hänelle sopivat palvelut. Tarvittaessa asiakkaan tulee varmistaa asia omalta lääkäriltään. Osallistuminen peleihin ja harjoituksiin edellyttää aina asiakkaan omaa vastuuta. Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita ja varusteita noudattaen niiden käyttöohjeita ja mahdollisia saamiaan ohjeita. Ampuma-alueelle saapuessaan asiakkaan tulee aina noudattaa ohjaajien antamia turvallisuus- ja tekniikkaohjeita.

  • Kirjalliset reklamaatiot tulee osoittaa suoraan Kerava Areena:n yhteyshenkilölle: Filipp Karpenko (filipp@airsoft-arena.fi)

SUOSTUMUS KUVAUKSEEN JA KUVAN KÄYTTÖÖN

Airsoft Areenalla jotkut pelit voivat olla kuvattuna videolle, ja näitä tallenteita käytetään eri tarkoituksiin, kuten internetissä, sosiaalisessa mediassa sekä tiedotus- ja markkinointimateriaaleissa.

Mikäli ette halua näkyä kuvissa tai videoissa, olkaa hyvä ja ilmoittakaa tästä erikseen varauksen tekemisen yhteydessä tai pyytäkää poistamaan kuva-aineisto, mikäli huomaatte sen näkyvän materiaaleissa, joissa ette halua esiintyä. Arvostamme ymmärrystänne!

Mikäli ASA Airsoft Arenan siisteydestä, palvelusta tai henkilökunnasta on huomautettavaa, pyydetään siitä ilmoittamaan välittömästi klubin johdolle. Ajan tasalla olevat yhteystiedot löytyvät www.airsoft-arena.fi.

Kiitos että noudatat yhteisiä turvallisuus- ja järjestyssääntöjämme. Kunnioittamalla niitä harjoittelu ASA Airsoft Arenalla on turvallista ja viihtyisää.

Kerava Areena Oy:n tiimi

bottom of page